Utskrift
paragraftegn      VEDTEKTER 
(Sist endret 25. april 2012. 
Godkjent av Astrid Holm 24. april 2013)    

 

 

 
§ 1 Formål
Foreningen har som formål å opprettholde kontakten mellom konsernet og pensjonistene. Foreningen skal ivareta pensjonistenes felles interesser og rettigheter. Den skal også ved forskjellige tiltak aktivisere medlemmene og holde kontakten mellom dem. Foreningen utøver sin virksomhet gjennom lokalforeninger.

§ 2 Opptaksbetingelser
Følgende personer blir automatisk medlem:
Ansatte i If som har sluttet etter 31.12.1999:
- ved nådd aldersgrense
- ved førtidspensjon
- på grunn av varig uførhet

§ 3 Årsmøtet
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned. Innkalling sendes skriftlig med minst 14 dagers varsel. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes skriftlig til styrets leder minst
14 dager før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:
•    Årsberetning
•    Revidert regnskap
•    Budsjett
•    Innkomne forslag

På årsmøtet velges:
•    Styreleder
•    Styremedlemmer og varamedlemmer
•    Revisor og varamedlem
•    Valgkomité

Styremedlemmer, revisor og valgkomite velges på årsmøtet for to år av gangen, varamedlemmer for ett år.

§ 4 Styret
Foreningen ledes av et styre med 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer.

 

Varamedlemmene innkalles til styremøtene. Styret fordeler selv arbeidsoppgavene mellom seg. Det føres protokoll over styremøtene . Styret er ansvarlig for at det føres nøyaktig medlemsfortegnelse.

§ 5 Økonomi
Tilskudd til pensjonistforeningen beregnes på grunnlag av antall medlemmer per 31.12. året før.. Tilskudd skal dekke foreningens egne aktiviteter og utgifter. Foreningen kan disponere konsernets lokaler til egne styremøter og medlemsmøter uten kostnad. Konsernet vil holde styret v/lederen løpende orientert om spørsmål som angår pensjonistene og bistå med informasjon, rapporter m.v., slik at foreningen kan drive sin virksomhet etter intensjonene i §1.

Pensjonistforeningens arrangementer er for medlemmer av foreningen, men hvert medlem kan ta med seg en person som ledsager/reisefølge (gjelder ikke årsmøte og medlemsmøtene). Kostnader knyttet til ledsager vil ikke bli subsidiert utover det foreningen oppnår i grupperabatter.

§ 6 Hytter
Pensjonistene skal ha rett til lån av hytter på lik linje med de ansatte, men prioritert etter disse.

§ 7 Vedtektsendringer
Forslag til endringer i vedtektene må fremsettes skriftlig minst 1 måned før årsmøtet og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslaget må også godkjennes av Leder for HR Norge i If.